Muzyczna Kraina
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Szukaj

O Nas


Jeste?my placwk?, ktra rozpoczyna swoja dzia?alno?? od wrze?nia 2013 roku.

Muzyczna kraina jest punktem przedszkolnym o profilu artystyczno - j?zykowym z podkre?leniem roli muzyki, gdy? naszym za?o?eniem przy tworzeniu tej placwki by?o wykorzystanie potencja?u jaki tkwi w muzyce dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Muzyka mo?e pobudza? dziecko dotwrczego dzia?ania, rozwija? jego mow?, wspomaga? integracj? w grupie, rozwija? koordynacj? wzrokowo-ruchow?, pozytywnie wp?ywa? na rozwj psychiczny dziecka czy po prostu by? dobr? zabaw?. Dlatego zaj?cia umuzykalniaj?ce ikontakt dzieci z muzyk? wykonywan? na ?ywo b?dzie dla nas priorytetem.

Oprcz korzystania zprogramu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN nasza placwka b?dzie czerpa? zmetod edukacji muzycznej Emila Jaquesa Dalcrozea, Zoltana Kodalya i Carla Orffa, atak?e zelementw metody aktywnego s?uchania muzyki Betti Strauss iruchu rozwijaj?cego Weroniki Sherborne.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny znajduje si? wbudynku Pa?stwowej Szko?y Muzycznej wRybniku, codaje nieograniczone mo?liwo?ci poznania zarwno instrumentw muzycznych jak iwykorzystania ich wzaj?ciach dydaktycznych, grach izabawach.

Koncerty, audycje muzyczne, poznanie muzyki powa?nej jak irozrywkowej, gra na prostych instrumentach muzycznych iperkusyjnych - totylko niektre mo?liwo?ci jakie zapewnia nasza placwka swoim podopiecznym.

Aby rozwj dziecka przebiega? w sposb wszechstronny nie mo?na zapomnie? o dost?pie do swobodnej nauki j?zyka. Dlatego w naszej placwce zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z j?zykiem angielskim. Wszyscy nasi nauczyciele posiadaj? certyfikaty co najmniej na poziomie FC, a dodatkowe zaj?cia z lektorem wspomog? rozwijanie umiej?tno?ci j?zykowych dziecka.Muzyczna kraina jest ma?? placwk?, ktra maksymalnie mo?e przyj?? 18 dzieci w wieku od 2,5 roku. Dzi?ki tak ma?ej liczbie wychowankw proces edukacyjny b?dzie bardziej zindywidualizowany, adzi?ki temu, ?e w sali zabaw znajduj? si? dwie toalety, aplac zabaw b?dzie mie?ci? si? wobr?bie terenu szko?y muzycznej, dzieci b?d? czu?y si? komfortowo ibezpiecznie.