Muzyczna Kraina
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Szukaj

Nasza Oferta

"Muzyczna Kraina" jest punktem przedszkolnym otwartym od godz. 7.00 do 16.00.

 • grupa liczy 18 dzieci wieku od 2,5-5 lat

Wpisowe

 • 250z? (p?atne przy podpisywaniu umowy)

Czesne

 • P?atne do5dnia ka?dego miesi?ca przez 12 miesi?cy wroku. ( mo?liwo?? skorzystania z jednomiesi?cznej przerwy po wcze?niejszym zg?oszeniu)

Wysoko?? czesnego na rok szkolny 2014/2015

 • 410 z? (pobyt dziecka do 5 godzin)

 • 440 z? (pobyt dziecka wplacwce do 6 godzin dziennie).

 • 520 z? (powy?ej 6 godzin)

Wy?ywienie

 • Przedszkole nie zapewnia ?niadania. Rodzice zobowi?zuj? si? dodostarczenia drugiego ?niadania.
 • obiad w formie cateringu p?atny oddzielnie 8z? (posi?ki dostosowane do potrzeb dziecka dostarczane przez profesjonaln? firm? cateringow?)

Zaj?cia prowadzone wprzedszkolu wramach czesnego:

 • Zaj?cia umuzykalniaj?ce- codzienny kontakt zmuzyk? poprzez s?uchanie muzyki wykonywanej na?ywo, gry izabawy ruchowe przyakompaniamencie instrumentw strunowych iklawiszowych, wsp?tworzenie muzyki zapomoc? instrumentarium rytmiczno-melodycznego (instrumentarium Orffa), tworzenie oraz wykonywanie prostych utworw, atak?e ?piew, czego nast?pstwem jest holistyczne wspomaganie rozwoju uzdolnie? muzycznych dziecka.
 • Rytmika - zaj?cia prowadzone przez wykwalifikowan? rytmiczk? 2 razy w tygodniu
 • Zaj?cia z logopeda - prowadzone 2 razy w tygodniu przez logoped? wformie zabawy, maj? nacelu uwra?liwienie dziecka na d?wi?k mowy idoskonalenie sprawno?ci ruchowej narz?dw bior?cych udzia? wmwieniu.
 • K?ko gimanstyczne- raz wtygodniu. Kszta?towanie prawid?owej postawy cia?a. profilaktyka zdrowego kr?gos?upa oraz p?askostopia i ko?lawo?ci stp.
 • K?ko gitarowe- prowadzone dwa razy w tygodniu dla ch?tnych dzieci posiadaj?cych swj instrument.
 • K?ko mi?o?nikw gier planszowych- kszta?towanie koncentracji uwagi i skupienia, doskonalenie dodawania i odejmowania, poznanie zasad gier i ich przestrzeganie, rozwijanie pomys?owo?ci i kreatywno?ci.
 • K?ko plastyczne - 2 razy w tygodniu wykonywanie przez dzieci prac plastycznych r?nymi technikami.
 • J?zyk angielski - codzienny kontakt dziecka z j?zykiem jest ogromnie istotne, gdy? utrwala poznane s?wka i wyra?enia, a tak?e pozwala na swobodne wyra?anie siebie w danym j?zyku. Zaj?cia z j?zyka angielskiego s? prowadzone przez lektora.
 • w razie potrzeby mo?liwo?? konsultacji z psychologiem

Zaj?cia dodatkowe odp?atne:

 • indywidualna lekcja z nauczycielem z Pa?stwowej Szko?y Muzycznej na wybranym instrumencie

Plan dnia:

Punkt Przedszkolny b?dzie otwarty od poniedzia?ku do pi?tku przez 9 godzin. Godziny pracy b?d? elastycznie dostosowane do potrzeb rodzicw.

7.00 - 9.00 schodzenie si? dzieci.

 • Zabawy indywidualne w k?cikach zainteresowa?.
 • Poranna gimnastyka z nauczycielem.
 • Zabawy organizowane przy muzyce
 • profilaktyka logopedyczna

9.00 - 9.30 ?niadanie

 • czynno?ci porz?dkowe
 • zabiegi higieniczne przed i po posi?ku - opanowanie umiej?tno?ci mycia r?k i z?bw
 • doskonalenie umiej?tno?ci samodzielnego i estetycznego spo?ywania posi?kw

9.30 - 10.00 zaj?cia edukacyjne

 • zaj?cia prowadzone na podstawie miesi?cznych planw opracowanych przez nauczycielk? zgodnych z podstaw? programow? MEN

10.00 - 11.00 Wyj?cie na podwrko

 • gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu

11.00 - 11.30 Swobodna zabawa

 • zabawy w k?cikach zainteresowa?

11.30 - 12.00 zaj?cia tematyczne

 • j. angielski
 • k?ka zainteresowa?

12.00 - 12.15

 • zabawy przy muzyce

12.15 - 13.00 obiad

 • czynno?ci pocz?tkowe
 • zabiegi higieniczne przed i po obiedzie
 • nauka prawid?owego pos?ugiwania si? sztu?cami

13.00 - 13.30. Relaksacja

 • odpoczynek poobiedni
 • s?uchanie muzyki relaksacyjnej
 • czytanie bajek

13.30 - 14.00 zaj?cia popo?udniowe

 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • zaj?cia taneczne

14.00 - 14.30 podwieczorek

 • czynno?ci samoobs?ugowe i porz?dkowe

14.30- 16.00 gry i zabawy

 • gry i zabawy dydaktyczne
 • profilaktyka logopedyczna
 • pobyt na ?wie?ym powietrzu
 • rozchodzenie si? dzieci